top of page

Statutter for Eventyrplassen Vannførelag

(hvori opptatt Fru Furuguttenes Idrettslag)

c944170740ac5.jpg

Statuttenes pkt. 5.1: Det er gøy å vanne Eventyrplassen.

1. Organisasjon og formål

1.1 Eventyrplassen Vannførelag, stiftet 4. desember 1996, er en frivillig sammenslutning av vann- og ølføre menn som på like seriøst som uforpliktende grunnlag har tatt mål av seg til å øke is-tykkelsen og vann-trivselen på Eventyrplassen.

1.2 På vanntro og vannære, med hevet vannslange og stort vannvidd, skal Vannførelaget sørge for vannstell av plassen og vannhelligelse av to vannhull – ett på plassen og ett sør for plassen.

1.2.1 Vannhull en: Foruten islegging og allment tilsyn innebærer dette arrangering av festligheter, sommer som vinter, samt initiativer overfor havebyselskapet og bydelen om mer kostnadskrevende bruks- og trivselsfremmende tiltak på plassen.

1.2.2 Vannhull to: For ivaretagelse av medlemmenes egne fysiske, mentale og sosiale behov samles Vannførelaget ukentlig til ubesværet samvær på egnet sted – de såkalte vannsamlinger – med mulighet for forutgående idrettslig utfoldelse, tilpasset årstiden, ved Vannhull en.

1.2.2.1 Bandy, isdans, fotball og vannpolo er blant lagets foretrukne øvelser.

1.2.2.1.1  Vannførelaget deltar ikke i konkurranser innen noen disiplin, men kan gi oppvisninger for verdig trengende.

1.3 Foruten to vannhull med tilhørende formål er laget satt opp med så vel høye som lave mål, president, representantskap, vannstyre, isleggingsinspektør, et nøye avpasset antall komiteer og utvalg, klubbhus, griller, tabernakel/sirkustelt, pølseklype og egen kirkegård.

1.3.1 Vannførelagets øverste organ er Vannslangen som forestår den daglige sprut, samt beærer og bemyndiger årsmøtet ved sin tilstedeværelse.

1.3.2 Årsmøtet avholdes når behovet inntrer, med følgende faste programposter: tippekamp, årsrapport, bespisning, imaginært lysbildeshow, valg av president, vannstyre og andre verv – og fornyet avleggelse av vanntroskapsløfte til Vannslangen.

1.3.3 Vannstyret består av fem valgte medlemmer, inkludert presidenten, og forøvrig av alle fullverdige medlemmer som måtte være til stede ved vannsamlingene.

1.4 Laget er organisert etter lystprinsippet, fraskriver seg ethvert ansvar, avlegger helst ikke regnskap for noen og fører punktlig protokoll.

1.5 Laget feirer seg selv på stiftelsesdagen, 4. desember, og forøvrig ved enhver egnet anledning.

2. Medlemskap

2.1 Som medlemmer i Vannførelaget kan opptas menn med løsere eller fastere tilknytning til Eventyrplassen og omkringliggende områder.

2.1.1 Ved ønske om opptak skjeler laget ikke til persons anseelse, hudfarge, ervervsevne, ansiktsbehåring, formue eller nasjonalitet – men avgjort til kjønn. Så lenge strengen og vanneevnen er intakt, skal ennvidere følgende forhold være laget uvedkommende: seksuelle avvik, politiske feiltrinn, ekteskapelige forhold, utenomekteskapelige forhold, religiøs konfesjon, åndelig habitus, arvelige belastninger, sykdomshistorie, ungdomssynder, idrettslige meritter, kriminell løpebane, skatteunndragelser, moralske skrupler, økonomiske misærer og bidragsplikt.

2.2 Opptak forutsetter anbefaling fra tre tilstedeværende medlemmer ved lagets vannsamlinger.

2.2.1 Kandidat som tilfredsstiller de strenge opptakskravene, får status av aspirant.

2.2.2 Før endelig opptak skal aspiranten ha gjennomført grunnkurs i høy slangeføring, ha nedsteget i Vannhull en og ha oppsteget i Vannhull to.

2.2.3 Opptak til fullverdig medlem skjer på stiftelsesdagen med overrekkelse av fulle pontifikalier: Vannførelagets jakke og emblem.

2.3 Opprettholdelse av fullverdig medlemskap forutsetter deltagelse i vanningsterminen og minimum månedlig fremmøte ved vannsamlingene.

2.4 Medlemskap er frivillig, livsvarig og uoppsigelig.

2.5 Som eksklusiv sammenslutning har Vannførelaget dog en eksklusjonsparagraf, hvis nøyaktige ordlyd kun er kjent av lagets høye beskytter.

2.6 Assosierte medlemmer – «sympere» – kan opptas ad hoc under særskilte vilkår.

3. Sanksjoner

3.1 Overfor medlemmer som gjør seg skyldig i grovt vanvannstell, herunder sviktende vannføring, påfallende fravær under vannsamlingene, vannlating i utide eller annen ureglementert fremferd, har Vannførelaget et sett av sanksjoner å gripe til. Etter forgåelsens art kan medlemmet idømmes offentlig spyling på Eventyrplassen, avklipping av emblem eller – i verste fall – utestengning fra vanningsturnusen i inntil to uker.

4. En ekte Harding

4.1 Vannførelagets høye beskytter er Tonya Harding.  

5. Vannførelagets dypeste grunn

5.1 Det er gøy å vanne Eventyrplassen.

IMG_0207 Statutter.jpg
bottom of page